ELEKTRONİK DEFTER

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır. Başlangıç aşamasında yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Gerçek kişiler veya tüzel kişiler elektronik defterlerini ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza ile imzalar veya mali mühür ile onaylar. Hesap döneminin son ayına ait defterlerin ise kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar süresi vardır. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade eder, önceki aylara ait kayıtları içermez.Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir.Bu durumda başlanılan tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlere kapanış tasdiki yapılmalıdır.