Kırsal Kalkınma (KKYDP) Projeleri

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.

1- EKONOMİK YATIRIM KONULARI;


a) Tarımsal ürünlerin (tıbbi ve aromatik bitkiler dahil) işlenmesi,
muhafazası ve paketlenmesi için yeni tesislerin inşası,
kısmen yapılan yatırımların uygulanması,
kapasite geliştirme, inovasyon teknolojisi ve/veya mevcut
tesislerin faal olup olmaması, (BÜİ),
b) Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması (HÜİ),
c) Su Ürünlerinin İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması (SÜİ),
ç) Soğuk Hava Deposu (SHD),
d) Çelik Silo (ÇES),
e) Hayvansal Ve Bitkisel Orjinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması (HOG),
f) Yenilenebilir Enerji Kullanan Yeni Sera (SER),
g) Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri (YEÜ),
h) Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar (TÜY)

2- KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIM KONULARI;


KTY- Kırsal Turizm Yatırımları
ÇFG- Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
ELS- El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler
BSY- Bilişim Sistemi Yatırımları

YATIRIMIN NİTELİĞİ:

Yeni tesis / Tamamlama / Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon projesi olarak 3 kategoride değerlendirilmektedir ve aşağıdaki gibi detaylandırılmaktadır.01-Yeni Yatırım Tesisi: Tarımsal ürünlerden yayımlanan tebliğ kapsamında desteklenen konularda belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile yenilenebilir enerji kullanan sera, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm ve tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesis olarak tanımlanmaktadır.

02-Kapasite Artırımı, Modernizasyon Ve/Veya Teknoloji Yenilenmesine Yönelik Yatırım: Faal olsun veya olmasın, çalışma ve işletme kayıt/onay belgesi başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler, kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar için yeni teknolojiler içeren makine-ekipman alımları ve gerekli olması halinde inşaat giderini kapsayan yatırım olarak tanımlanmaktadır.

03-Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanmasına Yönelik Yatırım: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış ancak üretime geçmemiş tesislerin makine ekipman alımlarını içeren proje olarak tanımlanmaktadır.

YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI:

EKONOMİK YATIRIM KONULARINDA;

* Başvuruda bulunanların Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde;
- Yeni Tesis Yatırımı: 2.500.000 TL
- Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanmasına Yönelik Yatırım: 1.750.000 TL
- Kapasite Artırımı, Modernizasyon Ve/Veya Teknoloji Yenilenmesine Yönelik Yatırım: 1.250.000 TL

* Başvuruda bulunanların gerçek kişiler olması halinde;
- Yeni Tesis Yatırımı: 1.250.000 TL
- Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanmasına Yönelik Yatırım: 1.000.000 TL
- Kapasite Artırımı, Modernizasyon Ve/Veya Teknoloji Yenilenmesine Yönelik Yatırım: 750.000 TL

* KIRSAL EKONOMİK ALT YAPI YATIRIM KONULARINDA; 500.000 TL

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilmektedir. Proje bütçesi KDV (katma değer vergisi) hariç hazırlanmaktadır. İnşaat işleri alım giderlerine ve makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine hibe desteği verilir.

Yapılabilecek Örnek Proje Konularından Bazıları

Büyükbaş besi çiftliği
Büyükbaş süt çiftliği
Koyun Çiftliği
Mantar yetiştiriciliği
Süt Keçisi Yetiştiriciliği İşletmesi
Soğuk hava deposu
Rüzgar Pervanesi
Salamura Zeytin Üretim Tesisi
Zeytinyağı Fabrikası
Un üretim tesisi
Meyve bahçelerinde don engellemeye yönelik file sistemi
Yenilenebilir enerji kullanan sera (güneş, rüzgar, biyogaz)
Çelik silo yapımı
Tohum işleme ve paketleme tesisi
Yaş meyve sebze tasnif ve depolama tesisi
Soğuk Hava Deposu
Meyve suyu üretim ve paketleme
Kuruyemiş paketleme
Nar suyu ve konsantre tesisi
Süt Toplama Merkezi Projesi
Kültür balıkçılığı tesisi
Otel
Sürü yönetim sistemi
Ham deri işleme tesisi
Gübre işleme ve paketleme (bitkisel ve hayvansal kaynaklı)
Bakliyat eleme Ve paketleme tesisi
Süt İşleme Tesisi Projesi (Mandıra)
Pamuk işleme (çırçır) tesisi
Şalgam tesisi