KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KVKK Uyum Süreci EĞİTİM ve Danışmanlık HİZMETLERİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kurumlara bir çok zorunluluk getirdi. Bunlardan en önemlisi Veri Sicil Kayıt Sistemi olan VERBİS'e kayıt olmak. 50 Kişiden fazla çalışanı veya 25 Milyon liradan fazla cirosu bulunan her şirket 30 Eylül 2019'a kadar gerekli ön çalışmaları yaparak VERBİS'e kayıt olmak zorunda. Kayıt işlemini gerçekleştirmeyen şirketler 20.000 ila 1.000.000 TL arasında ceza ödemek zorunda kalacaklar. YSF Bilişim uzman kadrosu ile KVKK Uyum Danışmanlığı ve VERBİS Kayıt Danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Danışmanlık hizmetlerimizi kampanyamızdan yararlanarak temin edebilirsiniz.

KVKK NEDİR?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

HANGİ VERİLER KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDADIR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Müşterilerin, bayilerinin ve personellerinin adı, soyadı, cep telefonu, e-posta, TC kimlik numarası, adres, fotoğraf, kimlik fotokopisi benzeri diğer bilgilerini kaydeden ve işleyen şirketler bu kapsamdadır. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir ve ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

HANGİ ŞİRKETLER KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDADIR?

Oteller, Alışveriş merkezleri AVM’ler, Apartman Site Yönetim şirketleri, müşteri sadakat kart uygulaması olan şirketler, fabrikalar, temizlik ve güvenlik personel hizmeti veren şirketler, fabrikalar, satış ve pazarlama yapan şirketler, ajanslar, özel okullar ve üniversiteler, hastaneler ve tıp merkezleri, e-ticaret kuruluşları, bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, kargo şirketleri, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, uydu televizyon yayıncılığı abonelik sistemiyle çalışan kuruluşlar yoğunlukla kişisel veri depolayan, kullanan ve işleyen şirketlerdir. Bu şirketler sistemlerini mevzuata uyumlu hale getirmelidirler.

ŞİRKETLERİN HANGİ DEPARTMANLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASU KANUNU İLE İLGİLİDİR?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri şirketlerde başta Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını ilgilendirmekle birlikte şirkette bünyesinde çalışan hukuk müşavirleri, avukatlar, İnsan Kaynakları (İK) yöneticileri ve personeli, Bilgi İşlem Merkezi (IT) yöneticileri ve personeli, Halka İlişkiler Bölüm yöneticileri ve personeli, Satış ve Pazarlama Bölüm yöneticileri ve personeli, Risk, İç Denetim, Kalite, Uyum Bölüm yöneticileri ve personelin iş tanımlarıyla yakından ilgilidir.

No Kanun Resmi Gazete Tarihi Yürürlülük Tarihi
1 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Madde 1,2,3,4,5,6,7,10,12,19 ve sonrası) 07.04.2016 – 29677 07.04.2016
2 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Madde 8,9,11,13,14,15,16,17,18) 07.04.2016 – 29677 07.10.2016
3 Kişisel Verilerin Silinmesi, yok edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28.10.2017 – 30224 01.01.2018
4 Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30.12.2017-30286 01.01.2018
 

KVKK YÜKÜMLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI NELERDİR?

No Eylem Yasal Dayanak Para Cezası
1 Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler KVK madde 18/1-a 5.000 TL – 100.000 TL
2 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler KVK madde 18/1-b 15.000 TL – 1.000.000 TL
3 Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler KVK madde 18/1-c 25.000 TL – 1.000.000 TL
4 Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler KVK madde 18/1-ç 20.000 TL – 1.000.000 TL
   

KVKK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLER İÇİN TÜRK CEZA KANUNU'NUN VERECEĞİ CEZALAR NELERDİR?

Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır. Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hâle getirmeyenler5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.

No Eylem Madde Ceza
1 Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek TCK madde 135/1 Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2 Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek TCK madde 135/2 Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası yarı oranında artırılır.
3 Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek yaymak veya ele geçirmek TCK Madde 136 İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası
4 Bu suçlar; Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenirse TCK Madde 137 Yukarıda verilecek cezalar yarı oranında artırılır.
5 Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanların görevlerini yerine getirmemesi TCK Madde 138/1 Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
6 Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması TCK Madde 138/2 Verilecek ceza bir kat artırılır.